Điều khoản sử dụng

Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Bằng cách truy cập và sử dụng website của chúng tôi, người dùng đồng ý tuân thủ các điều lệ và điều khoản được liệt kê trong Điều khoản sử dụng này. Nếu người dùng không đồng ý với bất kỳ điều lệ hoặc điều khoản nào, họ không nên truy cập hoặc sử dụng website NetCenter.Com.Vn.

Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc cập nhật Điều khoản sử dụng bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để duy trì việc tuân thủ các điều lệ và điều khoản, người dùng nên đọc lại Chính sách Điều khoản thường xuyên.

Mục lục về điều khoản:

  • Điều 1: Điều khoản sử dụng
  • Điều 2: Nội dung của website
  • Điều 3: Quyền sở hữu trí tuệ
  • Điều 4: Liên kết đến và từ website
  • Điều 5: Trách nhiệm và bảo đảm
  • Điều 6: Thay đổi điều khoản sử dụng
  • Điều 7: Quy định pháp lý

Điều 1: Điều khoản sử dụng

1.1 Người dùng phải tuân thủ tất cả các điều lệ và điều khoản được liệt kê trong Điều Khoản Sử Dụng này khi truy cập và sử dụng website của chúng tôi.

1.2 Người dùng không được phép sử dụng website của chúng tôi cho mục đích vi phạm pháp luật, làm gián đoạn hoạt động của website, hoặc các hành vi khác có thể gây hại đến website hay người khác.

1.3 Chúng tôi có quyền ngừng cung cấp dịch vụ hoặc hủy bỏ tài khoản người dùng bất cứ lúc nào nếu người dùng vi phạm bất kỳ điều lệ hoặc điều khoản nào trong Điều Khoản Sử Dụng này.

1.4 Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc cập nhật bất kỳ phần nào của website mà không cần báo trước. Chúng tôi cũng có quyền ngừng hoạt động website hoặc bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp trên website bất cứ lúc nào mà không cần báo trước.

1.5 Người dùng đồng ý không sử dụng website của chúng tôi cho bất kỳ mục đích thương mại nào mà chưa được sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

Điều 2: Nội dung của website

2.1 Tất cả nội dung trên website, bao gồm nhưng không giới hạn ở các văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, biểu tượng và tên miền, đều thuộc quyền sở hữu của chúng tôi hoặc các bên có quyền.

2.2 Người dùng không được phép sao chép, sửa đổi, phân phối, truyền bá, công bố, tái sản xuất, tải lên, hiển thị hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên website cho mục đích thương mại hoặc sử dụng cho bất kỳ mục đích khác mà không được sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

2.3 Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào được đăng tải bởi người dùng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào trên website. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành vi hay nội dung không đúng của người dùng hoặc bên thứ ba nào.

2.4 Chúng tôi có quyền xóa bỏ bất kỳ nội dung người dùng hoặc bên thứ ba nào mà không cần báo trước nếu chúng tôi cho rằng nội dung đó vi phạm Điều Khoản Sử Dụng hoặc là không phù hợp.

Điều 3: Quyền sở hữu trí tuệ

3.1 Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ về nội dung và thiết kế của website thuộc về chúng tôi hoặc các bên có quyền.

3.2 Bất kỳ sử dụng nào của các tên thương hiệu, nhãn hiệu, logo, biểu tượng, hình ảnh và nội dung khác trên website đều phải được sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi hoặc các bên có quyền.

Điều 4: Liên kết đến và từ website

4.1 Website có thể có các liên kết đến các trang web khác mà không phải là của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc tính an toàn của các trang web đó và không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin nào được cung cấp trên các trang web đó.

4.2 Người dùng không được phép tạo liên kết tới website của chúng tôi mà không được sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

Điều 5: Trách nhiệm và đảm bảo

5.1 Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng website của chúng tôi, hoặc từ việc tin tưởng vào bất kỳ thông tin nào được cung cấp trên website.

5.2 Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin nào được cung cấp trên website. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc tin tưởng vào bất kỳ thông tin nào được cung cấp trên website.

5.3 Chúng tôi không đảm bảo tính an toàn của bất kỳ thông tin nào được gửi qua website hoặc được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào phát sinh từ việc mất mát hoặc sự truy cập không được phép đến thông tin của người dùng.

Điều 6: Thay đổi Điều Khoản Sử Dụng

6.1 Chúng tôi có quyền thay đổi Điều Khoản Sử Dụng bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Những thay đổi sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi được đăng tải lên website.

6.2 Người dùng có trách nhiệm theo dõi các thay đổi trong Điều Khoản Sử Dụng và việc tiếp tục sử dụng website sau khi các thay đổi được đăng tải sẽ coi như là việc chấp nhận những thay đổi đó.

Điều 7: Quy định pháp lý

7.1 Điều Khoản Sử Dụng này sẽ điều chỉnh và được hiểu trong phạm vi các luật pháp Việt Nam.

7.2 Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều Khoản Sử Dụng bị xem là không hợp lệ, vô hiệu hoặc không thể thi hành theo luật pháp, điều khoản đó sẽ được loại bỏ và không còn hiệu lực trong Điều Khoản Sử Dụng, trong khi các điều khoản còn lại vẫn có hiệu lực.

7.3 Việc không sử dụng quyền hoặc không thực hiện bất kỳ điều khoản nào trong Điều Khoản Sử Dụng không coi như là việc từ bỏ quyền hoặc việc không thực hiện điều khoản đó trong tương lai.

Cập nhật vào lúc 19:09 ngày 01/01/2023.